Please see our new site at frk.org.nz

Dojo Kun

Kokoro kuu nare ba
Ichi mo no ugoki o satori
Ki manshin ni minagare ba
Do onozu kara sumiyaka nari
By Kenpu Sugihara sensei

Karate to wa
Hito ni utarezu hito wo utazu
koto no naki wo mototo suru nari
The essence of karate is in not being hit, no hitting and no accidents
By Yasuhiro Konishi senseiKarate o Shuren suru Mokuteki wa
The Purpose of Karate training

  • DORYOKUEFFORT
  • NINTAIPATIENCE
  • KUFUCREATIVITY
  • SEKININRESPONSIBILITY
  • KETSUDANDECISIVENESS
  • YUKICOURAGE
  • KENKOHEALTH
  • REIGIMANNERS
  • KIRYOKUWILLPOWER
  • YUTAKANA KOKOROGENEROSITY


DOJO NI OKERU TAIDO TO SAHO

Dojo Etiquette

DOJO NO SHINSEI SA O TAMOCHI FUNIKI NI SHITASHIMU KOTO
Endeavor to learn and understand the special atmosphere of the Dojo

MAYOI YA DOOYOO O JYOKYO SHI MOKUTEKI NI MUKATTE KOKORO O TOITSU SURU YOO NI KOKORO GAKERU
Endeavor to attain goals without any skepticism or wavering of spirit

RIKAI YA KEIKEN O FUKAMERU TAME SHINKEN NI KOKORO GAKERU
Endeavor to deepen understanding and experience

TSUTSUSHIMI BUKAI KENKYO NA KIMOCHI DE DOOSA O OKONAU YOO KOKORO GAKERU
Endeavor to be discreet and humble in all actions

HOOMAN NA FURUMAI O SHI, TANIN NI FUKAI NA KIMOCHI NI SASENAI YOO KOKORO GAKERU
Refrain from causing unpleasant feelings by obnoxious behaviour

JITA O KEIBU SURU GENDO O TSUTSUSHIMU KOTO
Refrain from using insulting actions or words

CHAKUI WA TSUNE NI TANSEI NI SHI, TA NI KOKORO NO SUKI O ATAENUYOO KOKORO GAKERU
Endeavor to wear and treat clothing correctly

SHIRYOHANDAN O TADASHIKU KEIKYOMOODOO O SAKERU YOO NI KOKORO GAKERU
Refrain from impulsive or rash acts through correct and careful consideration

KANYOO NA KIMOCHI DE TANIN NO IKEN O UKE IRERARERU YOO KOKORO GAKERU
Endeavor to magnanimously accept the opinions of others

SHIZENBI NI TAISURU JYOOSOO O TAKAMERU YOO KOKORO GAKERU
Endeavor to enhance the appreciation of natural beauty


Copyright 2002 Fushin Ryu Karatedo Association - all rights reserved.
PHONE: (09) 476 2476 - ADDRESS: 539 East Coast Bays Rd, Browns Bay, New Zealand